top of page

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG w Salonie ALEKSANDRA BUSZ MAKEUP


§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania
  z usług świadczonych w  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Aleksandra Busz Makeup, zwanego dalej „Salonem”.

 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu, zwaną dalej „Usługą”.

 3. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.

 4. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

 5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

§ 2

Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
  czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.

 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia - klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

 4. Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.

 5. Usługa – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz
  Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu.

 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.

 7. Usługodawca – oznacza:

Aleksandra Busz prowadząca działalność gospodarczą nierejestrowaną pod firmą Aleksandra Busz Makeup, pod adresem 55-003 Krzyków, ul. Szałwiowa 7b, NIP: 7251970188, Dane kontaktowe: adres e-mail: aleksandrabuszmakeup@gmail.com, numer telefonu: 668-247-019.

§ 3

Klienci

 1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia.

 2. Dopuszcza się korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Usługi, w przypadku braku takiej zgody.

 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonej usługi oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.

 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy
  o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Usługi.

 5. Klienci powinni przychodzić na Usługę bez osób towarzyszących, w tym dzieci i zwierząt.

§ 4

Świadczone usługi

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług podanym na stronie internetowej: w zakładce Cennik.

 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.

 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.

 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

§ 5

Rezerwacja wizyt

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty poprzez : kontakt telefoniczny, maila, stronę firmową na Facebooku, formularz kontaktowy na stronie internetowej, kontakt poprzez Instagram.

 2. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 30-50% ceny Usługi.

 3. Nieprzystąpienie do Usługi w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Usługi na mniej niż miesiąc przed jej rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.

 4. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Salonu, w tym m.in. zdarzenie losowe, epidemię, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. Salon nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.

 5. W przypadku realizacji Usługi Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Usługi wykonywanej dla Klienta.

§ 6

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie Klient powinien stawić się w Salonie do 5 minut przed rozpoczęciem Usługi (jednak nie wcześniej niż 10 minut przed czasem),
  w celu przygotowania się do Usługi, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.

 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Salonu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 2-godzinnym.

 3. Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do 5 minut bez konsekwencji skrócenia długości Usługi.

 4. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Salon ma prawo odmówić Klientowi wykonania Usługi i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Usługi we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz
  z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 3.

 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

§ 7

Płatności

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.

 2. Cennik Usług jest dostępny w Salonie oraz na stronie internetowej w zakładce Cennik.

 3. W Salonie można płacić jedynie gotówką.

 4. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 8

Standardy pracy Salonu

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

 2. Pracownik przed przystąpieniem do realizacji Usługi, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych
  i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Usługi, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Usługi.

 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

 5. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

 6. W Salonie są używane jednorazowe aplikatory oraz zdezynfekowane akcesoria i narzędzia.

§ 9

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca przed wykonaniem Usługi jest obowiązany:

 1. przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,

 2. w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

 3. do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań
  do wykonania Usługi oraz ewentualnych zaleceń po usłudze,

 4. do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,

 5. do dezynfekowania wykorzystywanych narzędzi i akcesoriów

§ 10

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Usługi lub jej efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Usługi
  w Salonie w dowolnej formie.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań oraz dokumentację fotograficzną dotyczącą powodu reklamacji.

 3. Reklamację składa się w formie pisemnej przysłanej listem poleconym na adres salonu lub osobiście w salonie lub przysłanej na adres e-mail aleksandrabuszmakeup@gmail.com

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia
  i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.

§ 11

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów jest Aleksandra Busz Makeup.

Z Administratorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail aleksandrabuszmakeup@gmail.com.

Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z usług salonu, będą przetwarzane w następujących celach: w celu komunikacji z klientem (otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt) oraz w celu wykonania usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.

Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Aleksandra Busz Makeup działaniami, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, kancelariom prawnym, którym np. Aleksandra Busz Makeup zleciła prowadzenie postępowania. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku.

Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Aleksandra Busz Makeup do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Aleksandra Busz Makeup, oraz okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych Jednak w wyjątkowych sytuacjach dane nie mogą być usunięte natychmiast. Są to:

- dane, które są niezbędne do realizacji usługi i ewentualnego okresu reklamacyjnego,

- dane co do których istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie,

- dane przetwarzane w zgodzie z innymi przepisami prawa.

Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Aleksandra Busz Makeup Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z tematem “Dane osobowe”  na skrzynkę aleksandrabuszmakeup@gmail.com

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z w.w treścią i w celach wskazanych w w.w klauzuli informacyjnej, z którą Klient również zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.

 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług –
  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie.

 4. Aktualny Regulamin wizyt jest zamieszczony na stronie internetowej Salonu „www.aleksandrabusz.pl” w zakładce Regulamin.

 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.

 6. Klient zawierający umowę na odległość ma 14 dni na wycofanie się z umowy tzn. na odwołanie umówionej wizyty bez potrzeby podawania przyczyny. Jeżeli klient wpłacił na poczet danej wizyty zadatek, zostanie on zwrócony w takiej samej kwocie w terminie do 14 dni od dnia odwołania wizyty t.j. wycofania z umowy.

 7. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone
  z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 9. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 08.02.2023.


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) firma Aleksandra Busz Makeup ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.aleksandrabusz.pl  (lub w serwisie Facebook na stronie facebook.com/aleksandrabuszmakeup) w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu

§ 2 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

a) Usługodawca – Aleksandra Busz Makeup z siedzibą w Krzykowie przy ul. Szałwiowej 7b  NIP: 7251970188

b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu

c) serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: www.aleksandrabusz.pl, facebook.com/aleksandrabuszmakeup, instagram.com/aleksandrabusz.makeup stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami

d) usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną

e) świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

f) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

g) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

§ 3 Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

1) Dostęp do danych teleadresowych, danych związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy

2) Nieodpłatny dostęp do informacji:

a) Najczęściej zadawane pytania

b) Informacje o najnowszej ofercie

3) Możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem:

a) Formularza informacyjnego

b) Adresu e-mail

c) Aplikacji Messenger

d) Aplikacji Instagram

§ 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

2. Posiadania Aplikacji Messenger lub Aplikacji Instagram

§ 5 Warunki świadczenia usług, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Korzystanie z Usług, niewymagające podania przez Usługobiorcę swoich danych osobowych, może odbywać się anonimowo i w tym zakresie nie jest wymagane podanie przez Usługobiorcę danych osobowych. Jednak w przypadku niedozwolonego korzystania z Usług, tj. korzystania w sposób niezgodny z Regulaminem, Usługodawca ma prawo do

przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy opisane w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie Internetowej pod adresem internetowym: www.aleksandrabusz.pl (lub zamieszczonej w serwisie Facebook na stronie facebook.com/aleksandrabuszmakeup)

3.Usługobiorca ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień Usługobiorcy w zakresie ochrony jego danych osobowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. W celu skorzystania z tego uprawnienia Usługobiorca może wysłać wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o treści „Wycofuję zgodę na przesyłanie ofert marketingowych” lub o treści mającej to samo znaczenie, lecz inną formę, na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: aleksandrabuszmakeup@gmail.com

§ 7 Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.

2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu

3. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.

2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania: a) zmian danych zawartych w ramach serwisu b) zmian parametrów technicznych serwisu c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu

całkowitego wycofania serwisu o czym powinien poinformować Usługodawcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu.

4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

6. Adres www.aleksandrabusz.pl  (strona facebook.com/aleksandrabuszmakeup w serwisie Facebook) zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2023r.

Regulamin: Witaj
bottom of page